ALGEMENE VOORWAARDEN  Waarnemend Notarispraktijk Johnson VBA

Artikel 1 - Partijen

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Notaris: mr. Thedore Reuben Johnson, al dan niet in zijn hoedanigheid van waarnemer van de vacante standplaats van mevrouw mr. Faride Eloisa Elixie Tjon Ajong, destijds notaris in Aruba, danwel enige andere notaris welke is/zal zijn verbonden aan Waarnemend Notarispraktijk Johnson VBA die (mede) met de uitvoering van de opdracht is belast, de waarnemer van het ambt van bedoelde notaris, alsmede de kandidaat-notaris(sen), de jurist(en), de overige werknemers en medewerkers welke zijn verbonden aan voornoemd kantoor.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op welke wijze dan ook een opdracht aan de notaris heeft gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is gegaan. Ingeval van oprichting van een rechtspersoon worden zowel (ieder van) de oprichter(s) als de rechtspersoon als hoofdelijke opdrachtgevers beschouwd. Indien een rechtspersoon handelt worden tevens de statutair bestuurders als de aandeelhouders persoonlijk als opdrachtgever beschouwd.

3. Cliënt: degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd.

 

Artikel 2 - Opdrachten

 

1.a. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de notaris, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 404 Boek 7 Burgerlijk Wetboek, dat hiervoor een regeling geeft en de werking van artikel 407 lid 2 Boek 7 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

b. Het niet onweersproken in ontvangst nemen van een ontwerpakte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolg- of nieuwe opdrachten van de opdrachtgever. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van de notaris voor.

3. Opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever(s); derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is de notaris bevoegd van cliënt een bevestiging van de opdracht te vragen. Indien hierna wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder ook verstaan de cliënt, tenzij van het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

4. Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens aan de notaris te verstrekken, in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en bij wijziging in die gegevens de notaris onverwijld daarvan in kennis te stellen. De notaris is bevoegd uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de verplichting uit de vorige zin heeft voldaan. Indien de notaris, doordat opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken, kunnen de daaruit voortvloeiende meerkosten en eventuele schade aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever.

6. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de definiëring van de uitvoering van een opdracht.

7. Met het verstrekken van de opdracht verklaart client zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 - Aansprakelijkheid

 

1. Iedere aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop in het desbetreffende geval de door de notaris gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de notaris onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich een situatie voordoet waarin de notaris op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht heeft op een uitkering en rechtens desniettemin vast komt te staan dat de notaris aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag maximaal gelijk aan drie maal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door de notaris in rekening is gebracht. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- en/of bedrijfschade is uitgesloten.

2. De in sub 4.1. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor of vanwege het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in sub 4.1. van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte haar/zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de artikelen 3, 4 en 5 van deze voorwaarden is tevens gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

5. De hiervoor geformuleerde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de opdracht niet tijdig uitgevoerd wordt of zich bij de uitvoering van de opdracht een nalaten voordoet.

 

Artikel 4 - Kosten

 

1. De kosten zullen bestaan uit het door de notaris in rekening te brengen honorarium conform de door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vastgestelde notariele tarievenlijst, verschotten en kantoorkosten  alsmede vermeerderd met met de wettelijk verschuldigde belasting op de bedrijfsomzetten (BBO), en via de notaris door de opdrachtgever te betalen kosten van derden zoals kadaster en belastingdienst. Indien sprake is van werkzaamheden welke niet op voormelde notariele tarievenlijst zijn opgenomen, zal de notaris ten aanzien van het van toepassing zijnde honorarium deze notariele tarievenlijst zoveel mogelijk naar analogie op de betreffene werkzaamheden toepassen.

2. De notaris is te allen tijde gerechtigd, hetzij bij aanvaarding van de opdracht, hetzij tijdens de uitvoering van de opdracht, betaling van een voorschot op het honorarium, vermeerderd met verschotten en kantoorkosten, van de client te verlangen, waarbij de notaris gerechtigd is verdere dienstverlening op te schorten indien client aan dit verlangen niet tegemoet komt.

In geval van voortdurende opdrachten, zoals het afwikkelen van een nalatenschap, is de notaris bevoegd op maandbasis, achteraf te declareren terzake van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

3. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de bij hem/haar, inzake het verrichten van de opdracht, ingediende nota's/declaraties. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door de notaris in het kader van de uitvoering van de opdracht betaalde extra kosten zoals eventuele reiskosten, kosten spoedzendingen, koerierskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, leges, inschrijfkosten, recherchekosten en bankkosten, zoals spoed en telefonische overboekingen en de over de extra kosten eventueel wettelijk verschuldigde belasting op de bedrijfsomzetten (BBO); deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten.

4. Ingeval van annulering van een opdracht is opdrachtgever verschuldigd een bedrag gelijk aan tenminste twee/derde (2/3) van het tarief conform het door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vastgestelde tarief notariele tarievenlijst, alsmede de door de notaris gemaakte bijkomende kosten. Is op het moment van de annulering het concept van de betreffende notariële akte reeds is vervaardigd dan is de opdrachtgever het gehele bedrag conform voornoemde notariele tarievenlijst en de daadwerkelijk gemaakte kosten en verschotten verschuldigd.

5. Als een geplande afspraak binnen een week voorafgaande aan de datum van de afspraak door de opdrachtgever wordt uitgesteld en daardoor extra werkzaamheden moeten worden verricht, behoudt de notaris zich het recht voor daarvoor meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nota(s).

 

Artikel 5 - Tijdige betaling nota(s)

 

1. Het eindbedrag van de nota betreffende het totstandkomen van een notariële akte moet steeds uiterlijk voor het tijdstip van het ondertekenen daarvan op de bankrekening (derdengeldenrekening) van de notaris zijn bijgeschreven; een opdracht aan of bevestiging daarvan door de bankier van de opdrachtgever is daartoe niet voldoende.

2. Iedere andere door de notaris bij opdrachtgever ingediende nota moet uiterlijk zijn bijgeschreven op de bankrekening (derdengeldenrekening) van de notaris op het op de nota aangegeven tijdstip. Bij gebreke van de vermelding van een zodanig tijdstip, dient de nota binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening (derdengeldenrekening) van de notaris.

3. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden en is opdrachtgever een rente van 1.5 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand, verschuldigd vanaf het tijdstip dat het niet tijdig betaalde bedrag op de eigen bankrekening van de notaris had moeten zijn bijgeschreven tot de dag van de daadwerkelijke bijschrijving, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c BWA, begroot op 20 % van het openstaande factuurbedrag. De openstaande vordering wordt alsdan met deze kosten verhoogd. Alles onverminderd de verdere rechten die de notaris ter zake kan uitoefenen.

5. Alle kosten ontstaan tengevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering van de notaris zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6 - Archivering

 

1. Nadat de opdracht is uitgevoerd zal de notaris het dossier minimaal 10 jaar bewaren. Daarna staat het de notaris vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 10 jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.

2. De notariële akten worden bewaard op de wijze en voor de duur zoals de Landsverordening op het notarisambt bepaalt.

Artikel 7 - Landsverordening ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 

Op de dienstverlening van de notaris is de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van toepassing (AB 2011 no. 28).

 

De notaris heeft de navolgende verplichtingen:

1.         teneinde de identiteit van cliënten vast te stellen wordt een cliëntenonderzoek uitgevoerd;

2.         ingeval van een ongebruikelijke transactie of gebeurtenis dient de notaris hiervan onverwijld, zonder medeweten van de                      betrokken partijen, melding te doen bij de bevoegde overheidsinstantie.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht

 

De rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Arubaans recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Arubaanse rechter.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg Aruba.

 

Deze Algemene Voorwaarden gaan in op 1 september 2014.